Islam

 

 

Dagens nordmenn vet omtrent null om sin egen religion, kristendommen. Da er det heller ikke merkelig at de ikke vet så mye om islam.

Viktige temaer i Islam er :

Koranen
Islams hellige bok; inneholder åpenbaringene profeten Muhammed mottok fra og med år 610 frem til sin død i 632. Islams troslære, etikk og rettslære hviler på Koranen.

Hadith
Fortelling, tradisjon; en standarisert overlevering om profeten Muhammed. Den klassiske definisjonen er: Fortellinger om profeten, hva han sa, gjorde eller stilltiende samtykket til.

Sira
Profeten Muhammeds biografi.

Islam
Betyr; Underkastelse.

Umma
Det islamske fellesskapet eller idealsamfunn  som består av alle som bekjenner seg til islam, altså muslimer. Det er også målet til alle troende muslimer i Norge eller Sverige, at med tiden når muslimene blir i flertall, og islam er den dominerende religionen, at samfunnet da gradvis eller brått, omformes til umma.

Muslim
Betyr; en som underkaster seg (islam). Kommer til uttrykk ved full lydighet til koranens regler og påbud. En muslim skal også kjenne til hadithene, og være tro mot dem. Vedkommende bør også ha lest Sira (Muhammeds biografi.) Det mest synlige beviset på en muslims lydighet, er at de bøyer seg ned fem ganger om dagen i bønn , og har hodet vendt mot kabaen i Mekka

Infidels
Vantro, f.eks kristne og jøder.

Kafir
En betegnelse i islam på vantro, frafallen, ateist. Brukes ofte på en apostat, en som har forlatt islam.  Kafirer blir noen ganger henrettet ved at det taes i bruk ”Allahs ild” dvs de blir brent levende. Dette var noe den ekstremme gruppen (ISIS) mente de hadde/har dekning for enten i koranen eller en hadithene når de henrettet vantro.

Taqiyya  (bedra, bedrag, å lyve)
Dette uttrykket beskriver et mandat troende muslimer i islam kan gjøre bruk av i sin omgang med infidels, vantro, f.eks etniske nordmenn.  Muslimer har lov til å lyve, vel og merke hvis løgnen er for å beskyttel islam, eller hvis det er til å gjennomføre islamske mål, for eksempel å islamisere et vestlig land (islamsk ekspansjonisme).
Den meste brukte løgnen (usannheten) i denne sammenhengen er; 
Islam er  "fredens religion".

Kitman
Betyr å lyve ved å unnlate å fortelle hele sammenhengen. Eller bare sitere deler av et vers i koranen som forteller en helt annen virkelighet enn det sammenhengen viser.
Treffer du muslimer som hevder noe annet, så handler det om to ting, enten gjør de bruk av Taqiyya og kitman, eller så er de direkte uvitende om islam, slik som kristne i Norge er uvitende om kristendommen.

Kadijah :
Muhammeds første kone. Han var 25 og hun var 40 da de ble gift. Hun var kristen, men gikk etter hvert over til islam 15 år senere da mannen i måneden ramadan, fikk sitt profetkall. Budskapet fra Allah ble formidlet gjennom engelen Gabriel.
Kadijah hadde vært gift to ganger tidligere, og hadde to barn med hver av dem. Hun døde i 619 .

Aisha:
Muhammeds yngste kone. De ble forlovet da hun var 6 år og han var ca 53 år. Ekteskapet ble fullbyrdet da hun var 9 år. Aisha omtales i den muslimske verden som et forbilde for unge kvinnelige muslimer. Her er kanskje den fremste grunnen til at barneekteskap tillates i muslimske land.

Nikah mut‘ah
Betyr midlertidig ekteskap. Et ekteskap kan inngåes om fredagen og kan oppløses om mandagen. Mannen må avtale med kvinnen om prisen. En imam godkjenner avtalen. Hvis jenta er mindreårig, f.eks 9 år,  avtales prisen med foreldrene til jenta. Denne praksisen er svært utbredt i Iran.

Jizya
Er en spesiell skatt som historisk ble pålagt ikke-muslimske personer i områder kontrollert av muslimer. Hvis de ikke betalte skatten,  ble de halshugget. I dag er det jihadgruppen ISIS,  som er/var  kjent for å kreve jizya når de tok kontrollen over et område med kristne eller yezedier. Hvis ikke blir infidels og kafirer enten brent levende, halshugget, druknet, eller rett og slett bare skutt.

Qibla
Den riktige bønneretningen mot Ka'ba i Mekka. Under den rituelle bønnen (salah) skal muslimer vende seg mot Ka'ba, som symboliserer Guds enhet. I islams første tid ble bønnen utført i retning Jerusalem, men etter 622, endret profeten Muhammad qibla i retning Mekka.

Abdullah Ibn Sad Ibn Abi Sarh
Siden Muhammad  ikke kunne lese eller skrive, utnevnte han Bin Sahr, som han også ble kalt,  til å bli hans personlige sekretær. Muhammad trengte en utdannet person som kunne lese,  og selvsagt skrive ned budskapene han jevnlig fikk fra Allah som ofte ble formidlet gjennom engelen Gabriel. I noen tilfelle fikk Muhammad direkte meldinger fra Allah himself som Bin Sahr straks noterte på direkten.

Allah 
Er guden i islam.  Hvem er denne guden? Er det en guddom som eksisterte før han åpenbarte seg for Muhammad gjennom engelen Gabriel i året 610, mens Muhammad satt i en hule og mediterte?
Absolutt. Allah var en kjent guddom for araberne, og hadde vært det i generasjoner.
 


 

For fønikerne, kaananerne, babylonerne, hebreerne og sumererne, var denne guddommen kjent under andre navn. Noen forskere knytter Allah til månekulten rundt Nanna Sin. Sin er den akkadiske(babylonske) betegnelsen, mens Nanna er den sumeriske. Denne entiteten var sønn av den sumeriske guden Enlil og hans mor var gudinnen Ninlil. Nanna Sin var far til den sagnomsuste gudinnen Inanna.
 


Måneguden Nanna Sin (Allah)


Måneguden Nanna Sin (Allah) 
 

Nanna Sin ble ofte avbildet med sitt symbol, månesigden og en stjerne, omtrent identisk med symbolet i islam.
Det blir også hevdet fra noen kilder at kaananerne benyttet betegnelsen Bel eller Baal om denne måneguden. Men baal er mer en tittel enn et personnavn. Baal betyr blant annet eier og herre. I Bibelen blir tittelen benyttet om Peor og Hadad. Baal Peor og Baal Hadad. Man kan gjerne i denne forbindelse omtale Nanna Sin med tittelen baal, altså Baal Nanna Sin.
Noen forskere slik som Jordan Maxwell, er av den formening at Allah og Abrahams gud, Jahve, er den samme guddommen. Når man leser mosebøkene, så kan det virke slik. Mye av forbudene og straffemetodene er ganske identiske.

Muhammad som ble født ca 570 e.kr vokste opp i Mekka like i nærheten av kabaen, islams sentrale helligdom i dag.
På Muhammads tid, var også denne svarte kuben et senter for tilbedelse. Som i dag var det i ene hjørnet av kabaen innfelt en meteorsten (den samme som i dag) som var det synlige beviset for det guddommelige. Kabaen inneholdt ca 360 forskjellige tilbedelses gjenstander eller idoler, som de også blir omtalt som.
Men det var gudinnetilbedelsen som var den mest fremtredende. For tilreisende som kom til Mekka på Muhammads tid og før det, var det å nærme seg meteorsteinen, selve høydepunktet. Meteorsteinen utgjorde en yoni, gudinnens feminine symbol. Gudinnen det var snakk om, er måneguddinnen Al-Lat eller Allat som er del av en triade
 


Disse tre er nevnt i koranen 53: 19-28.


Hver av de tre gudinnene representerte månens tre faser.
1. Den stigende, representert ved Al-Lat.
2. Fullmånen, representert ved Al-Uzza.
3. Den fallende måne, representert ved Al-Manat.

Denne gudinne triaden var det Muhammad vokste opp med, og de blir også nevnt i Koranen.
Men som med de fleste guder og gudinner i midtøsten, kan også denne gudinnetriaden spores tilbake til tidligere gudinner f. eks i Babylon og det gamle Sumeria.
Allat blir sammenlignet med fruktbahetsgudinnen Afrodite, og Athene. ( Inanna.)
Al-Uzza med Venus, Astarte og Ishtar. (Inanna)
Al-Manat med Nemesis, Artemis og Demeter. (Inanna)
Tradisjonen forteller at disse tre gudinnene var døtre av Sin Hubal eller Hu-Baal. (Sin er den akkadiske versjonen av den sumeriske guden Nanna.
 

Den sumeriske guden Nanna /Sin (Allah) var far til Inanna. Da begynner kabalen å gå opp.

I året 630 vendte Muhammad tilbake til Mekka med 10.000 soldater og renset ut alle guder og idoler som ble oppbevart i Kabaen. Men tydeligvis lot han den hellige svarte steinen (meteoren) bli værende, selve symbolet på den triple gudinnen som på sumerisk er kjent som Inanna.
I dag er den svarte meteoren selve høydepunktet i muslimenes pilgrimsferd til Mekka, å kunne kysse det som i tidligere tider ble sett på som en yoni, det feminine aspektet ved den triple gudinnen.

 

 

 Den svarte meteorstenen i Mekka

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor